″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Bijscholingscentrum, hierna te noemen ‘Bijscholingscentrum’, gevestigd te 2321 GK, LEIDEN, Fruitweg 22H, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van bijscholingen, trainingen, leergangen of andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘bijscholing’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die schriftelijk zijn bevestigd door Bijscholingscentrum.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

Deelnemer De overeenkomst tussen Bijscholingscentrum en een deelnemer komt tot stand bij inzending van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier aan Bijscholingscentrum (per post, fax of e-mail). Bijscholingscentrum bevestigt (via post of e-mail) de aanmelding aan de deelnemer. Opdrachtgever De overeenkomst tussen Bijscholingscentrum en de opdrachtgever komt tot stand bij inzending van een volledig ingevulde en ondertekende offerte aan Bijscholingscentrum (per post, fax of e-mail). Bijscholingscentrum bevestigt (via post of e-mail) de ontvangen opdracht aan de opdrachtgever, waarna kan worden overgegaan tot plannen van de bijscholing.

Artikel 3 – Annulering door de deelnemer

De deelnemer heeft het recht om deelname aan een bijscholing te annuleren binnen 2 weken na de aanmelding. Bij annulering van een bijscholing is de deelnemer verplicht € 15,- annuleringskosten te betalen. De deelnemer ontvangt het restant van de betaalde inschrijfkosten binnen 2 weken retour. Het recht om te annuleren vervalt wanneer de annulering 2 weken voor aanvang van de bijscholing plaatsvindt. Wanneer je je inschrijft binnen 2 weken voor de bijscholing, kan de bijscholing niet meer worden geannuleerd en verplaatst. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. In geval de deelnemer na aanvang van de bijscholing deelname tussentijds beëindigt of niet aan de bijscholing deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. (Deelname verplaatsen, zie artikel 5).

Artikel 4 – Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een ingekochte bijscholing schriftelijk, per brief, te annuleren. Annulering kan tot 8 weken voor aanvang van een ingekochte bijscholing. Dan dient de opdrachtgever annuleringskosten te betalen. De annuleringskosten bedragen 25% van het overeengekomen bedrag. Het minimumbedrag is € 200,- per factuur. 8 weken voor aanvang van de bijscholing of later is annulering is niet meer mogelijk. Bij annulering is de opdrachtgever verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever na aanvang van de bijscholing, de bijscholing tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ook vervalt het recht op terugbetaling als er niet wordt deelgenomen.

Artikel 5 – Deelname verplaatsen

Deelnemer 2 weken na aanmelding is het mogelijk om de bijscholing – eenmalig – tegen een vergoeding te verplaatsen. Verplaatsen kan tot 8 weken voor aanvang van de bijscholing. De kosten zijn 25% van de normale bijscholingsprijs. Twee keer verplaatsen is niet mogelijk. Verplaatsing dient per post of e-mail te worden aangevraagd. Opdrachtgever Verplaatsen van een bijscholing door opdrachtgever is eenmalig mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de bijscholing en binnen 6 maanden later gelegen, waarbij een toeslag is verschuldigd van 10% over het totaalbedrag van de oorspronkelijke factuur met een minimum van € 75,-.

Artikel 6 - Annulering of wijziging door Bijscholingscentrum

Bijscholingscentrum heeft het recht de bijscholing te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Dit geldt richting zowel opdrachtgever als deelnemer. Bij annulering heeft in dit geval de opdrachtgever / deelnemer recht op het volledige betaalde bedrag aan Bijscholingscentrum. De opdrachtgever / deelnemer heeft geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Bijscholingscentrum is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een bijscholing te wijzigen. Indien Bijscholingscentrum tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de bijscholing onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Bijscholingscentrum besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

Artikel 7 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8 – Uitsluiting

Bijscholingscentrum heeft het recht zonder opgave van reden een deelnemer voor de aanvang van de bijscholing van deelname uit te sluiten. De deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Bijscholingscentrum betaalde bedrag. Bijscholingscentrum behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan 15 minuten te laat komt, de toegang tot de bijscholing te weigeren, de deelnemer heeft geen recht op enige terugbetaling. Bijscholingscentrum behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van Bijscholingscentrum een verstorende invloed heeft op de bijscholingsactiviteit. De deelnemer heeft dan geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 9 – Prijzen

Prijzen zijn vermeld op de website van Bijscholingscentrum. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. Bijscholingscentrum heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht / bijscholing de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de bijscholing wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in euro’s en zijn vrijgesteld van Btw, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

De opdrachtgever / deelnemer is gehouden de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de bijscholing plaatsvindt binnen de betalingstermijn van de factuur dient deze uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende bijscholing te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever / deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Bijscholingscentrum is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van een procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. Bij de aanmaning wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. De opdrachtgever / deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van Bijscholingscentrum. Alle kosten die Bijscholingscentrum redelijkerwijs moet maken in verband met de aan de opdrachtgever / deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming jegens diens verplichtingen jegens Bijscholingscentrum, zijn voor rekening van de opdrachtgever / deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijfentwintig procent (25%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur. Wanneer de deelnemer / opdrachtgever de bijscholing niet voor aanvang van de bijscholing heeft betaald, behoudt Bijscholingscentrum zich het recht het certificaat na afloop van de bijscholing niet mee te geven. Na ontvangst van betaling zal de deelnemer / opdrachtgever het certificaat alsnog per post ontvangen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de bijscholing en op alle in verband daarmee of namens Bijscholingscentrum uitgegeven folders, berusten uitsluitend bij Bijscholingscentrum c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder (doch niet beperkt tot) het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Bijscholingscentrum of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Bijscholingscentrum c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via Bijscholingscentrum in het kader van bijscholing verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever / deelnemer of zijn organisatie. Het is de opdrachtgever / deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijscholingscentrum. De overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de bijscholing en de in het kader daarvan door of namens Bijscholingscentrum aangeboden informatie, noch tot enige licentie, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Bijscholingscentrum verplicht zich de bijscholingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de bijscholing namens Bijscholingscentrum door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Bijscholingscentrum slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de bijscholing zelf, onverminderd de in dit artikel bepaalde beperking van de aansprakelijkheid van Bijscholingscentrum. Bijscholingscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Bijscholingscentrum verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bijscholingscentrum. De eventuele aansprakelijkheid van Bijscholingscentrum is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Bijscholingscentrum voor de bijscholing verschuldigde bedrag, waarvan een reeks gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. In geen geval is Bijscholingscentrum aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

Bijscholingscentrum zal ten aanzien van het gebruik van voor de bijscholingen verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Bijscholingscentrum doet er alles aan om de kwaliteit van zijn bijscholingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever / deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Bijscholingscentrum. Bijscholingscentrum is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Semzorg (www.semzorg.nl). Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de pagina 'Klachten' op onze website www.bijscholingscentrum.nl.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op de rechtsverhouding tussen Bijscholingscentrum en de opdrachtgever / deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te ’s Gravenhage.